תקנות CRS לחילופי מידע בין רשויות מס על בעלי חשבונות זרים-חוזר מרץ 2019

ב-1 בינואר 2019 אושרו בישראל תקנות ליישום תקן הCRS,  תקן אשר פותח על ידי ה- OECD.

הCRS-  נועד לאיסוף מידע אודות חשבונות של תושבי מדינה זרה לצורך החלפת מידע למטרות אכיפת מס בין מדינות.

התקן תוכנן על מנת למנוע תכנונים שמטרתם למנוע זיהוי והעברת המידע וזאת באמצעות:
1. הגדרה רחבה של המושגים "מוסד פיננסי" ו"חשבון פיננסי".
2. הליך בדיקה מקיף ואחיד לזיהוי חשבונות פיננסיים של תושבים זרים.
3. העברת מידע פיננסי מקיף אודות חשבונות שזוהו כחשבונות של תושבים זרים.

אחידות התקן נועדה גם לצמצם את העלויות הכרוכות בריבוי תקנים לממשלות ולמוסדות הפיננסיים ועל מנת לאפשר החלפת מידע ביעילות עם מדינות רבות בו זמנית. התקן נשען במידה רבה על המודל שפותח במסגרת יישום ה- FATCA.
לאחר אישור תקנות CRS על ידי ועדת הכספים של הכנסת, מוסדות פיננסיים יידרשו ליישם את תקן   CRS , כפי שנקבע בתקנות.
המוסדות הפיננסים שיידרשו להעביר מידע לרשות המסים כוללים גופים העוסקים בקבלת פיקדונות, בניהול נכסים פיננסיים, בהחזקה של נכסים פיננסים עבור אחרים ובהשקעה בהם (כגון – בנקים, חברות ביטוח, קרנות השקעה ועוד(.

המידע שיימסר יכלול פרטים אודות החשבונות הפיננסיים ויכלול את פרטי בעלי החשבונות, היתרות בחשבון והכנסות פיננסיות שנתקבלו בחשבון. המידע יועבר באמצעות מערכת ממוחשבת שאותה פיתחה רשות המסים.

 

לצפייה בפירוט תקן CRS לפי תקנות מס הכנסה לחצ/י כאן.