תקרות וסכומים מעודכנים לשנת המס 2019

התקרות והסכומים בגין הפקדות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים ו/או קרן השתלמות לצורך קבלת
הטבות מס מפורטים להלן:

שכר ובעל שליטה

 1. הפרשות לקצבה/קרן פנסיה/ביטוח מנהלים
 2. תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה
  הדן בסוגיית הזיכוי ממס בשלב ההפקדה וסעיף 47 לפקודת מס הכנסה הנותן
  הטבת מס כניכוי מהמס בשלב ההפקדה- 105,600 ש"ח לשנה.
 3. משכורת לא מבוטחת – ניכוי בשיעור 5% מסכום המשכורת שאינו כולל הפרשות מעביד
  לסוציאליות אך לא יותר מ-8,800 ש"ח לחודש (105,600 ש"ח לשנה). 
 • הפרשות לקרן השתלמות
 • תקרת שכר חודשי – 15,712 ש"ח (במונחים שנתיים 188,544 ש"ח לשנה).
 • שיעור הוצאה המוכר בניכוי- 7.5% על חשבון המעביד (אצל בעל שליטה- 4.5%) ו-2.5%
  חלקו של העובד.

עצמאי

 1. תקרת הפקדות לקצבה
 2. ניכוי בשיעור 11% מהכנסה עד 17,400 ש"ח לחודש (208,800 ₪ לשנה).
 • הפרשות לקרן השתלמות
 • תקרת ההכנסה הקובעת 264,000 ש"ח במונחים שנתיים (הפקדה שנתית בסך
   11,880  ₪ – 4.5% שיעור ההוצאה המותרת בניכוי.
 • ניתן להפקיד עד לתקרה מוטבת של 18,480 ₪ לשנה .

הערה:
על מנת שההפרשות הסוציאליות בגין משכורת חודש דצמבר יותרו בניכוי בשנת המס
הנוכחית (2019) יש לוודא כי הפרשות אלה יועברו לקופות הגמל עד ינואר 2020.

להלן טבלה המרכזת את הסכומים והתקרות לשנת המס 2019