תשלומי "יתר" שנוכו מעובד שכיר במספר מקומות עבודה – חוזר ספטמבר 2018

המוסד ביטוח לאומי (המל"ל) אינו חייב להחזירם מיוזמתו

לאחרונה, נדחתה תביעתו של מבוטח בדבר בקשתו להכיר בתביעתו כתובענה ייצוגית בגין אי השבה יזומה של תשלומי יתר ששלומו לביטוח לאומי מעל התקרה המקסימלית.
רקע חוקי
– בהתאם לתקנות ביטוח לאומי, מבוטח, עובד שכיר אשר מועסק אצל מספר מעסיקים באפשרותו לבצע תיאום דמי ביטוח.
בין אם בוצע תאום דמי ביטוח ובין אם לא, על המבוטח להגיש דו"ח בגין הכנסותיו בשנה הרלוונטית. במידה וימצא כי נוכו למבוטח תשלומים ביתר, תשלומי היתר יוחזרו לו בתוך שלושה חודשים ממועד הגשת הדוח.
– מבוטח אשר עובד אצל מספר מעסיקים ושילם סכום גבוה מהסכום שנדרש, זכאי לקבל את ההפרש בין הסכום ששילם לבין הסכום שהיה נדרש לשלם לפי החוק.
– שיעור דמי הביטוח שעל מבוטח לשלם למוסד לביטוח לאומי, נקבע על פי הכנסתו החודשית ממקורות שונים ולא על פי הכנסתו השנתית.
רקע עובדתי
בשנים 2013-2014 עבד המבוטח כשכיר בשתי חברות שהיו בשליטתו. לדבריו, לא נערך לו תיאום דמי ביטוח והוא שילם דמי ביטוח עודפים בסך של 30 אלף ש"ח.
המבוטח תבע את תשלומי היתר מביטוח לאומי וביקש להכיר בתביעתו כתובענה ייצוגית. לטענתו, יש להכיר בקבוצת התובעים את כל העובדים השכירים אשר מקבלים משכורות משני מקומות עבודה לפחות ונוכו מהם דמי ביטוח ביתר.
לעמדת המוסד לביטוח לאומי, למוסד אין אפשרות לבצע מיוזמתו החזר בגין תשלומי יתר שהתקבלו על ידי המבוטחים וזאת מאחר ובידי המוסד לביטוח לאומי לא קיים מידע אודות ההכנסה החודשית של המבוטחים. המידע המתקבל מהמעסיקים השונים הוא הכנסה שנתית.
דיון והחלטה
השאלה שנשאלה היא האם על המוסד לביטוח לאומי ליזום בדיקות עצמאיות לגבי מבוטחים שכירים אשר מועסקים בשני מקומות עבודה לפחות.
הועלו הטענות הבאות:
– קיימות בתקנות החוק הוראות מסודרות לפעולה במקרה שמובטח סבור כי שילם תשלום עודף למוסד לביטוח לאומי.
– המוסד לביטוח לאומי נאמן לכספי המבוטחים, ומכאן שחלה עליו חובת הזהירות. לכן, המוסד אינו מחזיר למבוטחים את תשלומי היתר במידה ושולמו כל עוד לא התקבלו המסמכים המאמתים זאת.
– בית הדין לעבודה הסתמך על הלכות בניאל  ויקטור והלכת גלעדי וקבע: "אין להעניק זכויות למבוטח רק משום שלא היה ער לזכויותיו. בירור הזכויות והגשת תביעה, כך נפסק, הן פעולות שנמצאות במתחם האחריות של המבוטח ולא של המל"ל".
לאור האמור, נקבע כי המוסד לביטוח לאומי אינו אחראי ליזום בדיקות עצמאיות לגבי מבוטחים שכירים אשר מועסקים בשני מקומות עבודה לפחות ועל המבוטחים הסבורים ששילמו דמי ביטוח ביתר להגיש בקשה להחזר למל"ל.