אופן מיסוי מענק בגין אי תחרות פסק דין מאיר אבידן, ספטמבר 2013

אופן מיסוי מענק בגין אי תחרות פסק דין מאיר אבידן, ספטמבר 2013
פסק דין זה דן בשאלה כיצד יש לסווג לצרכי מס מענק אשר מקבל אדם ממעסיקו עבור פרישתו מעבודתו בתמורה להתחייבות מצדו להימנע מתחרות לתקופה מסוימת.
בשנת 2006 סיים המערער, מר מאיר אבידן, את עבודתו בחברת ג'ונסון & ג'ונסון (להלן "החברה") לאחר תקופה של כ- 14 שנה בהן עבד בחברה ובחברות הבנות שלה. סוכם בין הצדדים כי המערער יקבל פיצויי פיטורין בסך של כ- 47 אש"ח ובנוסף סך של כ- 980 אש"ח עבור התחייבותו שלא להתחרות בחברה למשך תקופה של 24 חודשים. מר אבידן טען כי יש למסות את התקבול בגין אי תחרות לפי שיעור מס של 20% בתור הכנסה הונית, כיוון שמדובר בוויתור על הזכות לעסוק בתחום התמחותו. פקיד השומה טען, כי מדובר בהכנסת עבודה אשר יש למסות על פי שיעור מס שולי מהסיבה כי הימנעות מתחרות בתחום עיסוק למשך 24 חודשים משמעה יציאה מוחלטת מתחום העיסוק ויש לראות את התקבול כתשלום המהווה פיצויי פרישה מוגדלים.
בית המשפט קבע כי מדובר בתקבול בגין מניעת תחרות ובכך מהווה ויתור של המערער על זכותו לעסוק באותו תחום ולעבוד אצל מתחרים. מאחר ומדובר בשוק תחרותי, הייתה למערער אפשרות מעשית לעבוד אצל מתחרים במהלך תקופה זו. בנוסף ציין בית המשפט כי תקופה של 24 חודשים הינה תקופה משמעותית והוויתור על הזכות לעשות שימוש בכישורי העבודה בתחום למשך 24 חודשים מהווה ויתור על זכות ממשית בעלת ערך כלכלי ממשי ולכן יש לראות בתקבול בגין הוויתור כתקבול בגין מכירת נכס אשר יש למסות כהכנסה הונית.