התנהלות ואחריות מזמין שירותי עובדי קבלן, מאי 2012

התנהלות ואחריות מזמין שירותי עובדי קבלן
ביום 19.12.2011 פורסם חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011.
במסגרת החוק נקבע כי יוטל עיצום כספי על מעבידים אשר פעלו בניגוד להוראות חיקוקי העבודה.
במסגרת הטלת העיצום הכספי, נקבעו שלושה מדרגים –

מדרג 1 – הפרה של הוראות, כגון: הצגת תקנון הנראה לעין בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, מודעה לפי חוק שכר מינימום, ניהול פנקסים לפי חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה וכו'.
גובה העיצום הכספי בשל הפרות אלו – 5,000 ₪.
מדרג 2 – הפרה של הוראות כגון: איסור העסקת עובדים בחופשת לידה, מתן פירוט לשכר, איסור ניכויים משכר עבודה, מתן אישור על סיום עבודה, הודעה על תנאי עבודה וכו'.
גובה העיצום הכספי בשל הפרות אלו – 20,000 ₪.
מדרג 3 – הפרה של הוראות כגון: איסור העסקה, הוראות בדבר תשלום שכר מינימום, העברת כספים שנוכו לקופות גמל, תשלום שכר במועד, איסור פיטורי עובדים ואיסור פגיעה בהיקף המשרה או בהכנסה וכו'.
גובה העיצום הכספי בשל הפרות אלו – 35,000 ₪.

במקרים בהם הוטל עיצום כספי על המעביד (קבלן כוח אדם) נקבע כי, ניתן להטיל עיצום כספי גם על מזמין השירות. כמו כן, חובות המעביד שהינו קבלן יחולו גם על מזמין השירות.
ההגנות על מזמין השירות כפי שנקבעו בחוק הינן:
1. חתימה על חוזה הכולל את הנתונים הבאים –

  •  פירוט רכיבי השכר ועלות השכר המינימלית לשעת עבודה.
  •  עלות השכר המינימלית אינה פחותה משכר המינימום שבתקנות.
  •  התחייבות מצד מזמין השירות לקבלן כי רכיב שעת עבודה שמשלם אינו נמוך משכר המינימום שבתקנות.

2. נקבעה חובת פיקוח שתחול על מזמין השירות בכל הנוגע לקיום ההוראות השונות.
כמו כן, נקבעה הטלת אחריות פלילית על מזמין השירות בגין הפרת חובת הפיקוח כאמור.