התרת הוצאות מימון טרום עסקיות פסק דין בעניין דג פרוסט, ספטמבר 2013

התרת הוצאות מימון טרום עסקיות פסק דין בעניין דג פרוסט, ספטמבר 2013
פסק דין זה דן במחלוקת משפטית שהתעוררה ביחס לזקיפתן של הוצאות מימון בגין שנות מס קודמות. חברת דג פרוסט (להלן "החברה") הקפיאה את פעילותה החל משנת 1994 ועד לשנת 2000, בה חידשה החברה את פעילותה. במהלך שנים אלו לא היו לחברה הכנסות והחברה רשמה בספריה הוצאות מימון כהוצאות מראש. בשנת 2001 חידשה החברה את פעילותה, אך פקיד השומה לא הכיר בהוצאות מימון אלו והקטין בהתאם את ההפסדים המועברים של החברה.
בית המשפט הסביר כי, בהתאם לכללים חשבונאיים, הוצאה מוכרת כאשר חל קיטון בהטבות כלכליות עתידיות, הקשור לקיטון בנכס או לגידול בהתחייבות. במקרה דנן, מדובר בגידול בהתחייבות שהתהווה כבר בעבר ואין כל קשר לפעילות העסקית שבוצעה בשנת 2001 ובנוסף, לא מדובר בהוצאה שיצאה בייצור הכנסה באותה שנת מס.
בית המשפט קבע כי, החברה לא תוכל לקזז הפסדים בגין הוצאות מימון אלו בשנות המס העוקבות.