חוזר מס הכנסה 9/2013 בעניין סריקת מסמכים ממוחשבים, יוני 2013

חוזר מס הכנסה 9/2013 בעניין סריקת מסמכים ממוחשבים, יוני 2013
ביום 5 ביוני 2013 פורסם חוזר מס הכנסה מס' 9/2013 המפרט את השינויים בהוראות ניהול ספרים בעניין סריקת מסמכים וארכיב דיגיטלי. מטרת השינויים הינה לקבוע כללים לניהול מסמכים ממוחשבים וקביעת כללים לשמירת מסמכים בארכיב דיגיטלי. הקפדה על הכללים האמורים בחוזר תייתר  את הצורך בשמירת הניירת כפי שהיה נהוג עד עתה .
תחילתו של התיקון ביום 1 לינואר 2013.
החוזר מפרט את התיקונים בהוראות ניהול פנקסים , בין היתר:
1. סוג המסמכים אותם ניתן לסרוק.
2. תהליך סריקת המסמכים.
3. פירוט התנאים לכך שהמסמך ייחשב למסמך סרוק.
4. פירוט התנאים לביעור המסמכים המקוריים.
5. כללים לניהול ארכיב דיגיטלי.

להרחבה בנושא ניתן לקרוא בחוזר המלא .