חישוב נפרד לבני זוג העובדים בעסק בשליטתם, יולי 2012

חישוב נפרד לבני זוג העובדים בעסק בשליטתם
כזכור, בית המשפט קיבל את ערעורן של רשויות המס בעניין שקורי (ע"א 8297/09), כהן (ע"א 1177/10) ובני הזוג מיכאלי (8114/09) וקבע כי לשון סעיף 66(ד) הינה ברורה וכי אינה מותירה מקום לפרשנות. לדעת בית המשפט, הלכת קלס (ע"א 900/01) אמנם שינתה את היחס לחזקות הניתנות לסתירה המופיעות בסעיף 66(ד) סיפא אך לא שינתה דבר ביחס לדרישת אי התלות המופיעה בסעיף 66(ד) רישא. לאור זאת קבע כי בשלושת הערעורים בני הזוג אינם זכאים לחישוב הכנסות נפרד (ניתן לקרוא בהרחבה על נושא זה בחוזר פברואר 2011).
בית המשפט העליון דחה את העתירה הנוספת לעניין זה וקבע כי לא תינתן לבני זוג העובדים יחד אפשרות להוכיח כי לא קיימת תלות בהכנסותיהם מאותו עסק וכתוצאה מכך לערוך חישוב מס נפרד.
למרות זאת, טרם נאמרה המילה האחרונה בנושא היות ולשכת רואי החשבון פועלת במרץ לשינוי החקיקה בכנסת.
בינתיים, סעיף 66 (ה) לפקודה מציע פתרון חלקי לסוגיית החישוב הנפרד וקובע כי שני בני זוג העובדים יחד בעסק משותף, יהיו זכאים לחישוב מס נפרד לגבי הכנסתם מיגיעה אישית מאותו עסק עד לסכום שנתי של 48,960 ₪ לשנת 2012, בהתקיים התנאים הבאים:

1. כל אחד מבני הזוג עובד במקום העיסוק הקבוע (ובלבד שאינו דירת המגורים המשמשת למגוריהם של בני הזוג או מי מהם) לפחות 36 שעות בשבוע למשך תקופה של עשרה חודשים או יותר בשנת המס.
2. לבני הזוג אין הכנסה אחרת מעסק (סעיף 2(1) לפקודה) ו/או משלח יד (סעיף 2(2) לפקודה) למעט הכנסה כאמור שקבע שר האוצר בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת (הכנסות אלו טרם נקבעו למועד הפצת חוזר זה)
3.  יש להודיע לפקיד השומה באמצעות טופס המיועד לכך, לפחות חודש לפני תחילתה של התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד של המס. תוקף ההודעה הוא לשלוש שנות מס שתחילתן בתחילת שנת המס הראשונה שלגביה נדרש החישוב הנפרד וכל עוד ממשיכים להתקיים בתקופה זו התנאים המפורטים לעיל.