החוק להגדלת ההיצע של דירות מגורים, פברואר 2011

החוק להגדלת ההיצע של דירות מגורים
ביום 16 לפברואר 2011 אושרה הצעת חוק להגדלת ההיצע של דירות מגורים (מיסוי מקרקעין– הוראת השעה), תשע"א- 2011 בקריאה שניה ושלישית בכנסת.
לצורך הבהרה – הוראת שעה משמעותה חוק בעל תוקף זמני .

להלן עיקרי החוק כפי שפורסם:

מטרת החוק היא ניסיון של הממשלה להשפיע על מגמת העלייה המשמעותית במחירי הדיור בשנים האחרונות, בדרך של הקלות במכירת דירות מגורים מזכות, בשיעורי המס במכירת קרקע למגורים, ובמס רכישה לרוכשי דירת מגורים יחידה. מצד שני נקבעו שיעורים ומדרגות מס רכישה גבוהות לרוכשי דירת מגורים שאינה דירה יחידה.

מס רכישה

הגדלת מדרגת המס הראשונה בחישוב לדירה יחידה
הוגדלה מדרגת המס הראשונה ליחיד שרכש דירת מגורים. להלן מדרגות המס לתקופת הוראת השעה:

על חלק השווי שאינו עולה על 1,350,000 ₪ – לא ישולם מס , (לפני כן לא שולם מס עד 1,139 אלפי ₪)
על חלק השווי שבין 1,350,000 ₪ לבין 1,610,210 ₪ – 3.5% .
על חלק השווי העולה על 1,610,210 ₪ – 5%.
הגדלת שיעורי מס הרכישה בחישוב לדירה שאינה יחידה
הוגדלו שיעורי המס ומדרגות המס לרוכשי דירות מגורים (לא יחידה). להלן מדרגות המס לתקופת הוראת השעה:

על חלק השווי שאינו עולה על 1,000,000 ₪ – 5%.
על חלק השווי שבין 1,000,000 ₪ לבין 3,000,000 ₪ – 6%.
על חלק השווי העולה על 3,000,000 ₪ – 7%

המדרגות יתואמו פעם אחת בשנה ב 16- בינואר 2012 לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש ינואר 2011.
תחולה: לגבי רכישות שנעשו מיום 21/02/2011 ועד ליום 31/12/2012.
פטור במכירת דירת מגורים מזכה

בהוראת השעה נקבעו הוראות המאפשרות, למוכר דירת מגורים מזכה, קבלת שני פטורים בנוסף לפטורים הרגילים להם הוא זכאי, בהתאם לתנאים הבאים:

1. המכירה בוצעה בתקופה שבין 1/01/2011 ועד 31/12/2012 (להלן – התקופה הקובעת)
2. המוכר מוכר את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים מזכה.
3.לא ניתנו כבר שני פטורים בהתאם להוראת השעה.
4. שווי המכירה הוא עד 2,200,000 ₪ (באם שווי המכירה גבוה מהסכום הנ"ל יחולו תנאים  אחרים שלא נפרט בחוזר זה(
הוראה זו לא תחול כאשר:
המכירה הינה של דירת מגורים שהתקבלה בלא תמורה בתקופה שבין 1/11/2010 עד 31/12/2012
המכירה הינה ל"קרוב" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ולעניין המונח "שליטה" כאמור בסעיף ( 4)(ב)( 3 )19.
פטור ממס פעמיים בלבד
פטור מלא או חלקי עפ"י הוראה זו לא יינתן למוכר אחד יותר משתי פעמים בתקופת הוראת-השעה.
לעניין סעיף זה – יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים – כמוכר אחד. (הכללים שחלים על התא המשפחתי נותרו ללא שינוי).

תחולה: מכירות שנעשו מיום 01/01/2011 ועד ליום 31/12/2012.

הפחתת שיעור מס השבח הריאלי לגבי קרקע המיועדת לבניית דירות מגורים

סעיף 48 א(ב 1) לחוק קובע, כי השבח הריאלי שיוטל על יחיד שמכר קרקע שנרכשה עד 7/11/2001 יחושב באופן ליניארי, כך שעל השבח הריאלי שנצבר עד אותו מועד, יוטל מס בשיעור מס ההכנסה שחל על היחיד לפי סעיף 121 לפקודה ועל יתרת השבח הריאלי (מיום 7/11/2001 ועד יום המכירה) יוטל מס בשיעור של עד 20%.

בהוראת השעה נקבע כי יחיד, לרבות חברה משפחתית (להלן – יחיד) שימכור בתקופה שבין 15/11/2010 ועד 31/12/2011 קרקע המיועדת לבנייה למגורים שלגביה יש תכנית בנייה מאושרת של לפחות 8 דירות ושיום הרכישה שלה הינו מ 1/4/1961- ועד 6/11/2001 ישלם מס על השבח הראלי בשיעור כאמור בסעיף 121 לפקודה ועד שיעור של – 20%.
זאת בתנאי שבתום 36 חודשים מיום המכירה, הסתיימה בנייתן של 80% לפחות מהדירות המיועדות לשמש למגורים עפ"י התכנית שחלה במועד סיום הבנייה או שהסתיימה בנייתן של 8 דירות מגורים, לפי הגבוה.

התקיימות התנאי העתידי – מכיוון שההקלה בשיעורי המס מותנית בתנאי עתידי לפיו בניית דירות המגורים תסתיים בתוך 36 חודשים, נקבע בהוראת-השעה, כי המוכר יחויב במועד המכירה במס כפי שהיה מוטל עליו עפ"י סעיף 48 א(ב 1) לחוק, קרי, חישוב ליניארי.
הוראה זו לא תחול על:
1.  מכירה שנעשתה בלא תמורה
2.  מכירה בין קרובים (בתמורה או ללא תמורה)
3.  מכירה שקיים לגביה פטור מהמס כולו או חלקו (כגון: מכירה פטורה עפ"י סעיף 49 ז)
4.  מכירה שקיים לגביה שיעור מס מופחת לפי חוק מיסוי מקרקעין או לפי הפקודה
5.  מכירה שחלה לגביה הוראות סעיף 5(ב) לחוק.

תחולה: מכירות שנעשו מיום 15/11/2010 ועד ליום 31/12/2011.