ביטול פסיקת בית המשפט המחוזי בנושא חברה נשלטת זרה- חוזר מרץ 2019

פס"ד רוזבאד

לאחרונה ניתן פס"ד בעניין רוזבאד, בעניין סיווג ההכנסה ממכירת מניות ונדל"ן לעניין הגדרת "חברה נשלטת זרה".
בפסק הדין הנ"ל, הפך בית המשפט העליון את החלטתו של בית המשפט המחוזי
.

תמצית פס"ד שניתן ב-2017 ע"י ביהמ"ש המחוזי
רוזבאד נכסים הנה חברה ישראלית אשר תחתיה שרשרת חברות. רוזבאד מחזיקה בחברה ישראלית אשר זו מחזיקה במלוא המניות בחרה תושבת הולנד ("רוז") וזו מחזיקה בחברות בנות המאוגדות בלוקסמבורג ("החברות הזרות").
באוגוסט 2006 רכשה חברת רוז מניות של חברה זרה שהחזיקה במבנה משרדים בשוויץ ולאחר כשנתיים מכרה את מניותיה בחברה זו.
החברות הזרות המאוגדות בלוקסמבורג מכרו נדל"ן בסוף שנת 2006 תמורה 134 מיליון יורו ולא חויבו במס בחו"ל בגין מכירה זו.
עמדת פקיד השומה היא כי מדובר בהכנסה פאסיבית הן מעסקת מכירת המניות שרכשה רוז והן מעסקת הנדל"ן שבצעו החברות הזרות. הוסיף פקיד השומה כי מכירת הנכס מסיימת פעילות ולכן היא בעלת אופי פאסיבי.
מנגד, עמדת החברה כי מדובר בהכנסה אקטיבית (הכנסה מעסק). החזקת נכסים בחו"ל על ידי חברות בינלאומיות לא הופכת את החברה לחנ"ז ופעילות הקבוצה הכוללת רכישה, מימון זר, איתור נכסים, השבחה ומכירה מוכיחה כי אלו מאפיינים של הכנסה מעסק.
בית המשפט המחוזי פסק כי מדובר בהכנסה מעסק, הכנסות מנכסי נדל"ן בחו"ל מהווים מיזם עסקי אחד של קבוצת חברות ואין לבחון את פעילותה של כל חברה בנפרד.

תמצית פסק הדין שניתן ע"י ביהמ"ש העליון
פקיד השומה ערער על החלטת ביהמ"ש המחוזי ובית המשפט העליון קיבל את הערעור וביטל את פסיקת בית המשפט המחוזי.
ביהמ"ש העליון קבע כי כל חברה היא ישות מיסויית נפרדת לצרכי מס וכי השקעות המחברות בנכסי נדל"ן בחו"ל באמצעות חברות זרות הן מיזם עסקי אחד שנוהל על ידן.
נפסק בנוסף כי טעה בית המשפט המחוזי בקביעתו וכי אין לבחון אם הכנסותיה של כל אחת מהחברות הזרות היא "הכנסה פאסיבית", אלא יש לבחון את הסוגיה ב"ראייה רחבה" של קבוצת החברות כולה.
ביהמ"ש הצדיק את פקיד השומה בטענתו, לפיה פסק בית המשפט המחוזי בניגוד להוראת סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה, סטה בפסיקתו מעקרון יסוד שבדין בישראל למיסוי חברות, שלפיו חברה היא יחידת מס נפרדת, ויצר, באופן תקדימי וללא אסמכתא בדין, יחידת מיסוי חדשה, היא קבוצת חברות.