המלצות להפקדה- שנת המס 2016

לקוחות יקרים,

לקראת תום שנת המס 2016, אנו מבקשים להודיעכם על עדכון התקרות והסכומים בגין הפקדות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים ו/או קרן השתלמות, זאת לצורך קבלת הטבות מס, כמפורט להלן.

שכיר ובעל שליטה

 1. הפרשות לקיצבה/קרן פנסיה או ביטוח מנהלים
 • תקרת ההכנסה המזכה להכנסת עבודה – 104,400 ש"ח.
 • הכנסה מזכה לקצבה – 283,920 ש"ח (מקסימום 23,660 ש"ח לחודש).
 • משכורת לא מבוטחת- ניכוי בשיעור של 5% ממשכורת לא מבוטחת, אך לא יותר מ- 8,700 ש"ח לחודש (104,400 לשנה).
 • תקרת פיצויים פטורים ממס, בעת עזיבה (לכל שנת מס)- 12,230 ש"ח.
 • זיכוי לעמית שכיר עד 7% מהכנסה מזכה (8,700) – 7,308 ש"ח.
 • הפרשה מקסימאלית לפיצויים עבור בעל שליטה, המוכרת לחברה כהוצאה בשנת המס (למרכיב התגמולים, זהה לסעיפים קודמים) – 12,230 ש"ח.
 1. הפרשות לקרן השתלמות
 • תקרת שכר חודשי – 15,712 ש"ח (במונחים שנתיים 188,544 ש"ח).
 • שיעור הוצאה המוכר בניכוי – 5% על חשבון המעסיק (אצל בעל שליטה – 4.5% בלבד) ו-2.5% על חשבון העובד.

עצמאי

 1. תקרת הפקדות לקצבה
 • הכנסה מזכה לעצמאי כמפורט להלן (מונחים שנתיים).
 • הכנסה מזכה שלא מעבודה- 146,400 ש"ח.
 • רובד ראשון לקיצבה המהווה 11% ניכוי- 22,968 ש"ח.
 • רובד שני לקיצבה המוכר כזיכוי (השלמה ל- 16% מכפל ההכנסה המזכה)- 10,440 ש"ח.
 1. הפרשות לקרן השתלמות
 • תקרת הכנסה קובעת (במונחים שנתיים) 261,000 ש"ח (הפקדה שנתית בסך של 18,270 ש"ח).
 • שיעור ההוצאה המוכר בניכוי – עד 4.5%.


משרדנו עומד לרשותך במתן הנחיות ככל שנידרש.