הפקדות קרן פנסיה /קצבה וקרן השתלמות בגין שנת מס 2019

על מנת ליהנות מהטבות מס בגין הפקדות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קרן השתלמות מומלץ להפקיד באופן עצמאי כלהלן:
לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים
– 11% מסה"כ ההכנסה החייבת עד לתקרה של 211,200 ש"ח, דהיינו עד לסכום של 23,232 ש"ח.
– ניתן להפקיד סכום נוסף עד 11,616 ש"ח לזיכוי ממס של 5% (5.5% במידה ולא נוצלה הטבת מס בגין הפקדה לאובדן כושר עבודה).

לקרן השתלמות
– 4.5% מסה"כ ההכנסה החייבת עד לתקרה של 264,000 ש"ח, דהיינו עד לסכום של 11,880 ש"ח.
– ניתן להפקיד לשם חיסכון סכום נוסף עד לתקרה של 18,480 ₪ שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור של % 25.

* לתשומת לב – אם  קיימת הוראת קבע עבור הפקדות אלו ,אזי יש להפחית מהסכומים שלעיל את מה שהופקד כבר.