חוזר חודש נובמבר 2012

נושא 1: הרחבת ההקלות לבני זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת

כפי שהוזכר בעבר בחוזר של משרדינו מחודש פברואר, בחודשים האחרונים קבע בית המשפט העליון (הלכת מלכיאלי) כי בהתאם ללשון החוק ולתכליתו, חזקת התלות לגבי בני זוג העובדים בעסק בבעלותם המשותפת או בבעלות של אחד מבני הזוג, הינה חזקה חלוטה ובשל כך אינם רשאים לערוך חישוב נפרד על הכנסותיהם מעסק. בעקבות פניית ועדת הכספים ופניות רבות נוספות בבקשה להקלות בעקבות החלטת בית המשפט העליון, החליטה רשות המיסים להרחיב את ההקלות בנוגע לחישוב נפרד כדלקמן:

 1. סעיף 66(ה) יחול על כל התיקים הפתוחים בהם עלתה סוגיית חישוב נפרד/מאוחד, לנישומים העומדים בתנאי הסעיף, גם אם לא הודיעו על בקשתם במועד, כפי שנדרש בתנאי הסעיף.

נזכיר כי סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה קובע כי שני בני זוג העובדים יחדיו בעסק משותף יהיו זכאים לחישוב מס הכנסה נפרד, במקום חישוב מאוחד, לגבי הכנסתם מיגיעה אישית מאותו עסק עד לסכום שנתי של 48,960 ש"ח לשנת 2012 בהתקיים דרישות הסעיף שהן:

 • כל אחד מבני הזוג עבד במקום העיסוק הקבוע לפחות 36 שעות בשבוע במשך 10 חודשים או יותר בשנת המס.
 • לבני הזוג אין הכנסה אחרת משכר, מעסק או ממשלח יד.
 1. יבוטלו קנסות וריבת בגין המס הנובע מסוגיית חישוב נפרד/ מאוחד.
 2. תתאפשר פריסת חוב המס הנובע מסוגיית חישוב נפרד / מאוחד עד ל- 12 תשלומים.

נציין כי הקלות אלו מותנות בהגשת בקשה לפקיד השומה לתיקון הדוחות שהוגשו למס הכנסה לשנים הרלוונטיות עד ליום 1.3.2013.

נושא 2: שיערוך תשומות המקוזזות לצרכי מע"מ

בימים האחרונים, ניתן פסק דין שבו נידונה סוגיית שיערוך תשומות המקוזזות לצרכי מע"מ. פסק דין זה דן בחברה אשר רכשה מגורם פרטי בניין אשר כלל גם דירות למגורים. החברה שיפצה את הבניין וחילקה מחדש את הדירות הקיימות בבניין. לאחר השיפוץ, כ-7 שנים לאחר רכישת הבניין, מכרה החברה את הדירות.

על פי סעיף 5(ב) לחוק מס ערך מוסף, כאשר נמכרת דירת מגורים שנרכשה מגורם פרטי (אשר אינו מוציא חשבונית עסקה בעת המכירה ואשר אינו מקזז מס ערך מוסף) על ידי עוסק מורשה, ישולם המע"מ מההפרש בין מחיר הדירה בעת המכירה לבין מחירה בעת הרכישה.

לאור ההוראות שבסעיף זה, ביקשה החברה לשערך את מחיר הרכישה ולשלם מע"מ על ההפרש שבין מחיר המכירה של הדירות לבין מחיר הרכישה המשוערך של הדירות (ולא מחיר הרכישה הנומינלי).

בית המשפט קיבל את בקשת החברה והסביר כי למרות שהחוק לא קובע במפורש מנגנון שיערוך, יש לאפשר שיערוך זה על מנת להגיע לתוצאה כלכלית נכונה.

נושא 3: פסק דין בית המשפט האזורי לעבודה – מימון נופש שנתי בחו"ל לעניין ביטוח לאומי

לאחרונה פורסם פסק דין של בית המשפט האזורי לעבודה בתל אביב בעניין פרוילך-פרחי חברת עורכי דין (ב"ל 13238-08-10).

במקרה זה, המוסד לביטוח לאומי ערך ביקורת ניכויים בחברת עורכי דין ומצא כי יש לחייב את החברה בדמי ביטוח לאומי בגין שלוש חופשות משרדיות שנתיות בחו"ל שמימנה החברה לעובדיה. טענת ביטוח לאומי הייתה כי מדובר בהטבה המהווה הכנסת עבודה על פי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ומסיבה זו מהווה גם הכנסה חייבת לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי אכן החופשות שמימנה החברה לעובדיה אינן עומדות במבחן החיוניות לצורך ביצוע התפקיד וכי לעובדים ניתנה במקרה זה טובת הנאה. לכן, על פי בית הדין האזורי לעבודה, יש לחייב את החברה בדמי ביטוח לאומי בגין מימון חופשות אלו. יש לציין כי בית הדין קבע כי יש להתחשב ולקחת בחשבון חישוב דמי הביטוח החייבים את העובדה כי החברה ניכתה 2.5 ימי חופשה שנתיים מכל עובד ויש להפחית את שווי הימים מההכנסה החייבת בדמי ביטול לאומי.

נדגיש כי למרות שפסק דין זה הינו בנושא דמי ביטוח לאומי, קיימות לו השלכות גם לעניין חבות מס הכנסה.

נושא 4: תזכורת בנוגע לתיקון 195 לפקודה – מס על הכנסות גבוהות ועדכון מדרגות מס

ביום 6 באוגוסט 2012 התקבל בכנסת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס, במסגרתו נקבעו צעדים להגדלת היקף הכנסות המדינה ממסים במטרה לצמצם את גירעון קופת המדינה.

כאמור בחוזר מחודש אוגוסט שפורסם על ידי משרדנו, עיקרי התיקון הינם:

 1. תיקון חלקי לסעיף 121 לפקודה, שיעורי המס השולי העדכניים ליחידים החל משנת 2013:

הכנסהשיעור מס
1 עד 62,400 ש"ח10%
62,401 עד 106,560 ש"ח14%
106,561 עד 168,000 ש"ח21%
168,001 עד 240,000 ש"ח31%
240,001 עד 501,960 ש"ח34%
מ- 501,961 ש"ח ואילך48%

נציין כי בנוסף נקבע כי בשנת 2013 יעודכנו בהתאם לשיעור עליית המדד שלושת מדרגות המס התחתונות בלבד.

 1. הוספת סעיף 121 ב לפקודה, מס על הכנסות גבוהות:

נקבע כי החל משנת 2013, יחיד שהכנסתו החייבת במהלך שנת מס עולה על 800,000 ש"ח, יהא חייב במס נוסף בשיעור 2% על חלק הכנסתו החייבת העולה על 800,000 ש"ח. סכום זה יתואם מידי שנה.

נדגיש כי הכנסה חייבת לעניין סעיף זה הינה כהגדרתה בסעיפים 1 ו- 89 לפקודה למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בפקודה ובחוק מיסוי מקרקעין, לרבות מס שבח ומכירת זכות מקרקעין בדירת מגורים ששווי מכירתה עולה על 4 מיליון והמכירה אינה פטורה ממס. כמו כן, יכללו הכנסות מניירות ערך סחירים לדוגמא: תקבולי דיבידנד מחברות ותקבולי ריבית.

 1. הגדלת שיעור דמי ביטוח לאומי:

נקבע בתיקון כי שיעור דמי הביטוח הלאומי מן המעסיק על חלק ההכנסה העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יועלה באופן הדרגתי:

שנת 2013 : 6.5% מהשכר הממוצע במשק

שנת 2014 : 7% מהשכר הממוצע במשק

שנת 2015 : 7.5% מהשכר הממוצע במשק

נושא 5: המצוק הפיסקאלי בארצות הברית – מה זה אומר, איך הגיעו האמריקאים למצב הזה?

 1. רקע

לקראת סוף שנת 2012, ארצות הברית עומדת בפני עלייה משמעותית ביותר בשיעורי המס. החל מ-1 בינואר 2013 יפוג תוקפן של הקלות מס שחוקקו בקדנציה הראשונה של ג'ורג' דבליו בוש, וכן תכנס לתוקף חקיקת מס שיזם הנשיא אובמה בקשר לביטוח בריאות המעלה גם היא את המסים בארה"ב על בעלי ההכנסות הגבוהות.

על רקע הגירעון האמריקאי התופח, והמשבר הכלכלי המתמשך, מהקשים בתולדותיה של ארה"ב, מתקיים ויכוח נוקב בין הנשיא אובמה לבין הרפובליקנים, אשר להם רוב בקונגרס, לגבי העלאת מיסים הצפויה ו/או קיצוצים בתקציב.

עד שאובמה והקונגרס הרפובליקני יגיעו לפשרה כזו או אחרת שעשויה לקבוע תמהיל חדש בשינוי שיעורי המיסים והקיצוצים בתקציב, אם בכלל, פקיעת תוקפן של הקלות המס מתקופתו של בוש מציבה כעובדה עלייה משמעותית בשיעורי מס הכנסה, בהשוואה לאלה שחלו בארה"ב בשנים האחרונות.

 1. הקלות המס העיקריות מתקופת בוש היו כדלקמן:

 • מדרגת המס השולי הגבוהה ביותר ירדה מ-39.6% ל-35% (על הכנסות שנתיות שעלו על 311,950$)
 • המס על דיבידנד ירד משיעור מקסימלי של 39.6% ל-15%
 • המס המקסימלי על רווחי הון (לזמן ארוך) ירד מ-20% ל-15%

הקלות המס מ-2001 ו-2003 היו אמורות לפוג בשנת 2010, אך לאור משבר האשראי בשנת 2008, ומצבה הכלכלי העגום של הכלכלה האמריקאית באותה עת, הקונגרס האמריקאי האריך את תוקפן של ההקלות בשנתיים, והנשיא אובמה אישר את החוק בדצמבר 2010.

 1. ביטוח הבריאות של אובמה

בנוסף לעלייה בשיעורי מס ההכנסה הצפויה כתוצאה מפקיעת תוקפן של הקלות המס,  תכנס לתוקף החקיקה של אובמה בנוגע לביטוח בריאות. כתוצאה מכך, החל מ-1 בינואר 2013, יחולו מיסים חדשים הכוללים גם מס בריאות בשיעור 0.9% שיוטל על הכנסת עבודה והכנסה כעצמאי העולים על 250,000$, וכן מס הכנסה שמיועד לכיסוי תכנית הרפורמה בבריאות  בשיעור של 3.8% שיוטל על הכנסות פאסיביות (כגון: ריבית, דיבידנד, רווחי הון, וכיו"ב).

 1. סיכום שיעורי המס הנוכחיים והעתידיים בטבלה להלן:

שיעור הגידול במסמס שולי כוללמס השקעות חדשמס בריאות חדשמס שולי הגבוהמס שולי הגבוהסוג הכנסה
2013 לעומת 2012אחרי 31/12/2012אחרי 31/12/2012אחרי 31/12/2012אחרי 31/12/2012לפני 1/1/2013
15.7%40.5%לא רלבנטי0.9%39.6%35%הכנסת עבודה או הכנסה כעצמאי   מעל 250,000$
58.67%23.8%3.8%לא רלבנטי20%15%רווח הון לזמן ארוך
189.33%43.4%3.8%לא רלבנטי39.6%15%דיבידנד
24%43.4%3.8%לא רלבנטי39.6%35%ריבית, שכ"ד, תמלוגים
13.14%39.6%לא רלבנטילא רלבנטי39.6%35%הכנסה עסקית משותפויות
24%43.4%3.8%לא רלבנטי39.6%35%הכנסה פאסיבית משותפויות
57.14%55%לא רלבנטילא רלבנטי55%35%מס עיזבון *

*  סכום העיזבון הפטור לתושבי ארה"ב צפוי לרדת מ5 מיליון $ ל1 מיליון $. יצויין כי לתושבים זרים שאינם אזרחי ארה"ב, כגון משקיעים ישראליים, הסכום הפטור הינו 60,000 $ בלבד.

מס עיזבון מוטל על נכסי העיזבון שמותיר אחריו המוריש לפי שווים בעת הפטירה.

מומלץ לבעלי הכנסות גבוהות שהם אזרחים אמריקאים, תושבים אמריקאים, ו/או משקיעים ישראליים בארה"ב לשקול מימוש נכסים ו/או הקדמת הכנסות לפני תום שנת 2012, על מנת ליהנות משיעורי המס הנוכחיים, לפני עלייתם.

* נושא המצוק הפיסקלי בארה"ב נכתב על ידי רו"ח עופר ברגב (ישראל, ארצות הברית) המתמחה במיסוי אמריקאי  ובהגשת דוחות ויצוג בפני  שלטונות המס בארה"ב, אתו אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק.