חוזר שנתי 2019- חובת דיווח אחיד כאשר מעסיקים פחות מ-20 עובדים

ביום 1 בפברואר תחול חובת דיווח מקוון על תשלומים לקופות הגמל  גם ביחס למעסיקים של פחות מ- 20 עובדים. כלומר יש לבצע את הדיווח הממוכן בגין חודש ינואר 2019.

פטור על דיווח מקוון תקף אם עומדים בכל התנאים הבאים:

(1) המעביד אינו מעסיק מעל חמישה עובדים;

(2) המעביד מסר לחברה המנהלת את הפרטים שנקבעו בתקנת משנה (א) פעם אחת, וכל עוד לא חל שינוי בפרטים האמורים; לעניין פסקה זאת, לא יראו בעדכון סכום ההפקדה כתוצאה מהצמדה למדד שינוי בפרטי הדיווח;

(3) סכום ההפקדה בעד עובד זהה לסכום שהופקד בעדו במועד שבו נמסרו הפרטים כאמור בפסקה (2);

(4) המעביד הורה לחברה לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון;

(5) חברה מנהלת אישרה למעביד לא לדווח במועד ההפקדה.