על השירות

ביקורת דוחות כספיים מתבצעת לאפשר מתן חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על נאותות הדוחות הכספיים של החברה המבוקרת. חוות דעת זו חתומה על ידי רו"ח ומצורפת לדוחות כספיים, של הגוף המבוקר.

כך מגדירים את מטרת הביקורת בלשכת רו"ח בישראל:
"לאפשר למבקר לחוות דעתו אם הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים, מכל הבחינות המהותיות את מצו הכספי של המבוקר, תוצאות פעולותיו, השינויים בהונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו".

ל-VBIR ידע מקצועי נרחב וניסיון של שנים רבות מאוד  במתן שירותי ביקורת, עריכת דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים אחרים, ייעוץ חשבונאי ויכולת יישום של תקינה חשבונאית מקומית (ISRAELI GAP) ותקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS).

VBIR חברה ברשת בינלאומית Geneva Group International, מה שמאפשר לנו נגישות מקצועית גם לחשבונאות בינלאומית וגם לחשבונאות מקומית בכל מדינה בה קיים חבר רשת.

שנים רבות אנחנו משמשים כמבקרים של תאגידים וחברות ציבוריות, חברות המחוזקות על ידי חברות ציבוריות, חברות פרטיות, גופים ציבוריים (כגון: תאגידים סטוטוריים, מלכ"רים) וחברות בינלאומיות. כל זאת במגוון ענפי המשק.

עקרונות יסוד המקובלים בחברת VBIR בכל הנוגע לביקורת דוחות כספיים:

  • יישום שיטות עבודה מתקדמות מתוך מטרה להיענות לצרכי התקינה בארץ ובעולם ובמקביל לצרכי הלקוח
  • יישום שיטות עבודה המאפשרות להעריך את עסקי הלקוח במלואם מבחינה חשבונאית תוך רגישות לנקודות התורפה במערכת.
  • עבודת הביקורת נעשית תוך איסוף אינפורמציה על מערכות הבקרה בעסקי הלקוח ומאפשרת, לעתים, להמליץ על שיפור במערכות הבקרה הפנימית של הארגון.
  • בעבודת הביקורת מול חברות פרטיות ומול חברות אחרות , על פי בקשת הלקוח תבוצע הביקורת תוך שימת לב לסוגיות המיסוי ואופטימיזציה של מיסוי הגוף המבוקר.

מערכת בקרת האיכות ב VBIR  מבוססת נהלי עבודה מפורטים, המסדירים את כל הקשור למתן שירותי ראיית חשבון על ידי משרד (התקשרות עם הלקוח, התנהגות מקצועית, מיומנות ויכולת מקצועית, הדרכה מקצועית וכמובן פיקוח ומעקב) ואת תהליך הביקורת המלא.

עם סיום הביקורת יועברו לקחי הביקורת אל הגוף המבוקר ויבוצע מעקב בתקופת הדיווח הבאה.